GA TERUG NAAR DE WINKEL
Met winkel keurmerken en HTTPS:// beveiliging certificaat
Algemene Voorwaarden voor Nederlandse thuis winkel keurmerken
de voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond
in het kader van de Coördinatie groep Zelfregulerings overleg (CZ) van de SER Sociaal- Economische Raad
uitsluitend van toepassing bij aankopen in onze webwinkels door consumenten / partikulieren
De voorwaarden treden in werking op de door consumentenbond genoemde datum
In de algemene voorwaarden staan een aantal basisregels voor de webwinkel en voor u als consument.
meer duidelijkheid en het voorkomen van misverstanden, nutteloze discussies of onnodig gemopper
wie zijn wij
Motorfietsshop Cederstraat219 2404VJ Alphen aan den Rijn Zuid-Holland Nederland
Telefoonnummer: 071-7110253 
Telefoon : 08.00 - 08.30 uur
Email adres: help{at}motorfietshop
KvK-nummer: 28107607
BTW-identificatienummer: NL001505125B95
Bankrekeningnummer (IBAN): NL16KNAB0256685673
 
Vanaf Juni 2014 zijn al onze product verpakking en/of dozen voorzien van een aankoop verzegeling
Artikel  1 - Definities
Artikel  2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel  3 - Toepasselijkheid
Artikel  4 - Het aanbod
Artikel  5 - De overeenkomst
Artikel  6 - Herroepingsrecht is 14 kalender dagen 
Artikel  7 - Verplichtingen van de consument tijdens de 14 kalender dagen bedenktijd
Artikel  8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten van herroeping
Artikel  9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Privacy bescherming over uw prive gegevens
Cookie beleid over cookies bij de koffie


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, 
digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, 
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, 
op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, 
en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor 
verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend 
of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. 
Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, 
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer 
zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument 
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen 
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
 toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. 
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, 
diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding 
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging 
van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. 
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, 
alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. 
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren 
of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, 
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, 
aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
BEKIJK DE VIDEO REPORTAGE
webshops worden niet blij als u een product terug zend
van elke 25,00 verkoopprijs
gaat er maar
3,83 netto winst in onze portomonnee
kosten van uw retour zending is minimaal 15,00
uw retour van 25,00 zorgt voor een verlies van 39,83
Onderzoek in februari 2019, Nederlanders zijn een uniek volk met terug sturen.
Vanaf 2017 zien webwinkels een explosieve toename van retour zendingen
Grote bedrijven hebben een verlies van 15 miljoen omdat u 40% van uw aankoop terug zend
De bestelauto moet 4x heen en weer rijden dat kost brandstof en belast ons milieu met CO2,
inpakmateriaal, extra arbeid, loonkosten, belasting terug vragen, de boekhouder, de bankkosten
retour product van 25,00 is onverkoopbaar en gaat de container in
Allemaal extra kosten voor uw retour van 25,00
Op deze manier bent u als consument, heel goed bezig
u gaat mopperen dat prijzen omhoog gaan, terwijl u zelf de oorzaak bent

kosten voor uw retour gedrag gaat u uiteindelijke zelf betalen
Minder winkels, minder concurrentie en de verkoopprijzen gaan omhoog
webshops onderzoeken de mogelijkheid om klanten op een zwartelijst te zetten
Dit is een reportage van: Jan Eikelboom & Yfke Nijland. Lees ook artikel: https://nos.nl/l/2270363
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd binnen 14 dagen 
zonder opgave van redenen ontbinden. 
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, 
die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, 
of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 
De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, 
een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: 
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, 
of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager
 is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, 
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd 
bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht 
of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,
 loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, 
overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt 
binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop 
de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd en waardevermindering
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, 
de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product 
die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten
 van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping 
of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, 
of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. 
De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, 
en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen 
f als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, 
water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, 
is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, 
vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, 
die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt of
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, 
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. 
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen 
of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. 
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, 
hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, 
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer 
geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, 
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk 
aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, 
digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum 
of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een 
individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen,
 en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, 
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt 
en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. 
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, 
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst 
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen 
die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is t
ekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze 
aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
 tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten 
en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 
zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
 tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. 
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, 
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging 
aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, 
te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels
 en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, 
te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe 
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, 
mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften 
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, 
als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde 
duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, 
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) 
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten 
hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, 
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, 
of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, 
vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. 
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), 
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument 
een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, 
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 
10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 
5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 
De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, 
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst 
en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 
Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument 
zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke 
manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 Wijzigingen Algemene Voorwaarden 
1. Ondernemer kan deze algemene voorwaarden niet eenzijdig wijzigen maar uitsluitend in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, 
dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
          
Om de papier fabriek aan het werk te houden download hier het model formulier voor uw herroeping
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
PRIVACY BESCHERMING
Uw gegevens delen we alleen met andere partijen als dit echt nodig is voor het afronden van onze dienstverlening. Het gaat dan om de volgende partijen: bezorgpartners, leveranciers en/of reparateurs, onze betaalpartners of IT-dienstverleners. De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om een dienst te leveren namens ons. Behalve als de partners zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en het beschermen van uw gegevens. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur- met betaal- en bestelgegevens 7 jaren bewaren. Echter, dit proberen we zoveel mogelijk anoniem te doen met uw klantnummer + merknaam + serienummer
welke gegevens willen wij van u weten en met wie delen wij uw gegevens en waarom
dit hele verhaal moeten we van de overheid de "juridische gronden" of "gerechtvaardigd belang" noemen
omdat u vandaag uw eigen computer heeft aangezet en u zelf op internet mag rondkijken om een product te mogen kopen
tijdens uw bestelling
tijdens het bezorgen
uw retour zending
uw reparatie
uw contact met onze klantbeleving
uw bezoek aan onze website
 
Inloggen u hoeft NOOIT in te loggen u koopt bij ons altijd als GAST
Voorletters is niet verplicht maar het staat wel netjes op het bezorg etiket
Achternaam is niet verplicht maar het jijen of jouwen doen wij niet en zonder een naam, dan is het bezorgen erg lastig
Adres + woonplaats Onze bezorger is geen helderziende en zonder adres en postcode gegevens, dan komt uw bestelling nooit bij u aan
Telefoonnummer is niet verplicht maar wel handig als er echt iets helemaal mis gaat en wij snel moeten handelen
Betaal informatie Betalen dan maken wij gebruik van een beveiligde HTTPS:// betaalomgeving. Wanneer u met iDeal of overboeking betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om vervolgens uw betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen. Bankrekeningnummer hebben we ook nodig wanneer u centjes terug wil ontvangen.
Uw email adres U ontvang een BEVESTIGING van uw bestelling en een KASSABON met daarin de producten welke u heeft gekocht.
Email wordt ook gebruikt voor reacties van en naar de klantbeleving of voor antwoorden op al uw vragen.
Klantbeleving Uw email wordt ook gebruikt voor reacties van en naar onze klantbeleving en voor antwoorden op al uw vragen.
Nieuwsbrieven wij versturen geen nieuwsbrieven, ongevraagde of reklame email is de grootste ergernis bij consumenten
Aanbiedingen na uw aankoop dan hoort u nooit meer van ons, tot u weer een nieuwe aankoop bij ons doet
Fraude + ip Soms moeten we klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Bij fraude
en om te controleren of u bent wie u zegt dat u bent. In uitzonderlijke gevallen of ernstig verdachte situaties dan moeten we uw gegevens delen met/aan overheidsdiensten. Daar houden wij niet van en ons dringend verzoek, hou het netjes.
Garantie afhandeling
gedurende 24 maanden en alleen voor de garantie afhandeling
van uw aankoop bewaren wij de hiernaast getoonde gegevens
Wij noteren altijd het serienummer van elk product
Bij garantie aanvraag, dan controleren wij altijd deze gegevens
deze gegevens worden indien mogelijk anoniem opgeslagen
zoals op het voorbeeld rechts, is te zien
uw klantnummer 1876543
product serienummer ABCDX - 098765
merknaam FYS
product type nummer 5100
aankoop datum 01 - 01 - 2005
Wij willen uw persoonlijke gegevens niet bewaren, wat moeten wij er mee?
De meeste gegevens worden na de bedenktijd en uiterlijk na 6 maanden weggegooid in
Grote bedrijven als google of bol.com die volgen u en zijn op jacht naar uw persoonsgegevens

Heeft u nog vragen of heeft u klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy?
Dan kan u schriftelijk middels een brief sturen naar onderstaande adres
Ewk
Postbus 753
2400 AT
Alphen a/d Rijn
Nederland
 
Bescherm uw privacy met deze zoekmachines
 
COOKIES BIJ DE KOFFIE ( de cookie hype )
Indien u GEEN gebruik heeft gemaakt van het winkelmandje, krijgt u GEEN cookie bij de koffie
Om de bestelling van het product in uw brouwser te kunnen onthouden, gebruikt het winkelmandje een tijdelijk cookie bestandje
Dit cookie bestandje is strikt noodzakelijk voor de dienst en functioneren van het winkelmandje
In het tijdeljke cookie bestandje van het winkelmandje staat alleen de product informatie
Na de voltooing van uw bestelling wordt de product informatie in het tijdelijke cookie bestandje, automatisch uit uw brouwser gewist.
cookie van het winkelmandje daarin staat de volgende informatie
Naam van onze shop waar u heeft besteld
Beveiliging sleutel HTTPS:// sc_is_visitor_unique
beveiliging __cfduid
SLnewsessie
NumberOrdered = Order.1
aantal + naam van product + prijs van product
Het cookie bestandje wordt  BESLIST NIET gebruikt voor het weergeven van reklame banners of het tonen van aktie aanbiedingen.
Uw persoonlijke en uw adres gegevens worden
 BESLIST NIET  in een cookie bestandje opgeslagen.
wij gebruiken
GEEN volg cookie
GEEN reklame banner cookie
GEEN aktie aanbieding cookie
GEEN koekies bij de koffie
NIET aan derde verstrekt
Indien u geen gebruik heeft gemaakt van het winkelmandje wordt er GEEN cookie geplaatst
Na de kromme kom-kommers, houdt Brussel zich nu ook bezig met cookies, geen cookies bij de koffie maar cookies in uw brouwser
 
 
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
IN JIP EN JANNEKE TAAL
    Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Consument koper zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer,
    heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende tenminste veertien (14) kalenderdagen.
    Deze termijn gaat in op de dag ontvangst van het product door of namens de consument koper.
2. Tijdens deze termijn zal de consument koper uiterst zorgvuldig omgaan met het product en ook met de verpakking waarin het product is geleverd.
    Consument koper mag het product alleen bekijken en zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of consument koper
   het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen
3. Consument koper kan alleen en daadwerkelijk gebruik maken van zijn bedenktijd, indien de betreffende goederen niet gebruikt zijn, compleet zijn en onbeschadigd zijn,
    in de originele of met de complete originele verpakking er bij en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Wanneer de consument koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de  ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Op het retourformulier
    controleren wij het serienummer, identificatienummer of steutelnummer van uw product.
    Op de datum dat consument koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument koper het product binnen veertien (14) kalenderdagen naar ondernemer retour te sturen.
    De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5. Bedenktijd is ook mogelijk indien de goederen niet meer compleet en/of beschadigd zijn, maar als dan zal consument koper aan ondernemer in redelijkheid en billijkheid
    voor de schade en/of het niet meer compleet zijn van het product, door consument koper een bedrag moeten worden vergoed c.q. in mindering gebracht op de restitutie.
6. Consument koper dient ondernemer na de bedenktijd en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst en binnen een redelijke termijn de gelegenheid te geven om als nog het juiste of een vervangend product te leveren.
6. Consument koper dient het product, indien in redelijkheid mogelijk is, terug te verpakken op de manier zoals consument koper het product van de
    ondernemer heeft ontvangen en
als consument heeft betaald dan wordt het product zijn eigendom,
    indien consument nog niet heeft betaald is en blijft het product eigendom van ondernemer
7. Als algemene richtlijn voor het begrip redelijkheid en billijkheid hanteren ondernemer, dat het product door de ondernemer weer als nieuw verkoopbaar moet zijn.
     Kosten in geval van bedenktijd
Indien de consument koper gebruik maakt van de bedenktijd, wat zijn dan de kosten voor retour zenden
- retour terug sturen door consument koper u betaal dan het POSTNL TARIEF 6,95 - 13,95 en de verzendkosten moet u zelf betalen.
- retour afhalen door onze koerier met verzekerd vervoer u betaal dan 15,95 en deze zijn voor rekening van consument koper.
Indien de consument koper een bedrag betaald heeft en pas nadat de terug zending van het product bij de ondernemer is ontvangen, zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, het aankoop bedrag terug betalen.
Indien het product niet meer als nieuw verkoopbaar is, dan wordt er een waardevermindering toegepast.
     Waardevermindering
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De verkoper mag uw beroep op de bedenktijd niet weigeren. Maar wanneer consument koper het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of consument koper het product wil behouden, dan is consument koper wel aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
Bijvoorbeeld: u koopt een fondueset en vervolgens gaat u deze testen of gebruiken om een groot en gezellig familie diner te organiseren
De consument koper is dan aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan
Vanaf januari 2015 mag de verkoper u na redelijkheid en billijkheid, kosten in rekening of in mindering brengen. Het is een vorm van fatsoen en in uw eigen belang, dat u het product volledig compleet en in nieuwstaat retour zend. Het product welke u terug stuurt naar de verkoper, moet door de verkoper weer als nieuw verkoopbaar zijn.
KLIK HIER Consuwijzer Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER consuwijzer mag u het product in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
KLIK HIER waardevermindering conform het Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER waardevermindering conform een Nederlands keurmerk Wet Kopen op Afstand onder punt 2.2 A
wetten en regels veranderen snel voor actuele informatie
klik op de onderstaande link voor inzage meest recente informatie over de Wet kopen op afstand
klik mag u het product in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
klik Consuwijzer Wet Kopen op Afstand
klik Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
klik Nederlands keurmerk Wet Kopen op Afstand
 
 
KLIK HIER om deze pagina te bewaren